Day: January 6, 2021

เตรียมพร้อม! รับสมัครสอบกพ. E-Exam วันแรก 8 กุมภาพันธ์ 2564เตรียมพร้อม! รับสมัครสอบกพ. E-Exam วันแรก 8 กุมภาพันธ์ 2564เส้นทางสู่ข้าราชการผ่านการสอบ กพ. การสอบ กพ. หรือ การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการพลเรือน โดยแบ่งการวอบออกเป็น 3 พาร์ท คือ ภาค ก., ภาค ข. และภาค ค. การสอบที่กำลังรับสมัครอยู่นี้เป็นการสอบในภาค ก. ที่เป็นส่วนของการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในรูปแบบ E-Exam หรือการสอบอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดการ ดังนี้ ต้นเดือนมกราคม 2564 – ประกาศการสอบ กพ. ภาค